Blue Box: Five Pieces on a Background, Kiev, 05.11.2016

five-pieces-on-a-background

- – – scroll down for English – – -

RO

La 5 noiembrie, 2016, IZOLYATSIA (Kiev, Ucraina) prezintă expoziția ‘’Five pieces on a Background’’. Rezumând proiectul de colaborare Blue Box, Common Places and Contemporary Artistic Practices,  între cinci instituții internaționale de artă, expoziția cu lucrări specifice apartinind artistilor din Polonia și Olanda. Piesele au fost produse în 2016, în Kiev, Chișinău, Minsk, Tbilisi, și Varșovia, în conformitate cu metodologia elaborată pentru proiectul Blue Box. Organizațiile partenere au fost reprezentate de către curatori, care au identificat probleme relevante la nivel local.  Apoi, artistii au fost invitați să răspundă la intrebari. Lucrările de artă  produse devenind parte a programelor gazde.

Capacitatea de a face arta, la fel ca orice altă practică, se bazează pe cunostinte. Acest fapt, rămânind de necontestat și greu de controversat. Diverse contexte de producție și recepție sunt rareori juxtapuse. Această expoziție face exact asta. Spațiul comun al expoziției ne permite să revizuim răspunsurile artistice la cinci arhive diferite de cunostinte. În Europa de Est, printre aceste arhive se numără arhitectura, proprietatea comună, patrimoniul de avangardă si comunitatea locală. Caracteristic, acestea sunt adesea folosite de mass-media care transpune interesul artei contemporane în mediul social . Artiști, astfel  care participă la expoziție poseda cunoștințe posibile, subiectivitati, generând atât idei individuale, cât și organizaționale. Noi intrăm într-o relație cu ei prin artă, dacă suntem de acord cu această mediere.

Turul Cavaleristic de Iza Tarasewicz – a carui practica sculpturală se bazează pe cercetarea transformărilor  sistemelor, mișcărilor si conturilor ce provine din cadrul Palatului Șah din Tbilisi. Prin limbajul sculpturii și coregrafiei, Tarasewicz descrie un exercițiu de șah în care un cavaler trebuie să viziteze fiecare pătrat de pe bord. Algoritmul abstract codificat permite lui Tarasewicz să transforme o clădire într-o mașină de narațiune care generează noi evenimente si un nou concept de spațiu.

QAI / BY de Karol Radziszewski este rezultatul interogărilor efectuate la Minsk, în căutarea mărturiilo  culturii gay din Belarus. Ea reprezintă încă o incarnare a instituției sale fictive, Institutul Queer Arhivele. De data aceasta, Radziszewski a adunat nu numai un număr considerabil de documente, dar, si  a creat multe dintre acestea. El a ales opere ale unor artiști din Belarus, a făcut interviuri, a creat portrete ale comunității, și a invitat artiștii să participe la expoziție. Invizibil (belarusă Queer Istorie), o travesti consensuală  opera a lui Igor Savchenko, Invizibil (1992-1994), este un semn excelent al seriei.

Alicja Rogalska a  efectuat Tăcerea izvoarelor o performanța privind surselor de apa din Chișinău, ca parte a festivalului Zilele spațiului public, organizat de Asociația Oberliht. Practica lui  Rogalska este condusa de o căutare constantă pentru colaboratori, ale căror abilități, împreună cu munca ei, poate expune o conotație politică din viața de zi cu zi. În timp ce în capitala Moldovei, ea a decis (împreună cu gazdele ei), abordarea problemei apei ca o resursă limitată, vizualizind modul în care se articulează problema bunurilor comune.

Budapeszt grupa, un colectiv artistic-curatorial format din: Igor Krenz, Michał Liberă, și Daniel Muzyczuk, a lucrat la un remake al filmului Entuziasm Dziga Vertov: Simfonia Donbass (1931) într-o prezentare PowerPoint. Această piesă izvorăște din ironie față de opere de artă, ancorată într-o cercetare sociologică. Experiment de avangardă a lui Vertov și teoria lui de editare sunt supuse unui deconstrucție jucause. Sau, mai degrabă la o distrugere. Aceasta este o lucrare de traducere care se transformă calității  imaginilor în date statistice.

Colaborarea cu Maja Bekan un grup de activiști din Varșovia se învârtea în jurul valorii de Boy Nud (Kazik), o sculptură 1928 de Alfons Karny. Între 1969 și 1992, sculptura a fost expusa la partea din spate a unei clădiri aparținând realismului socialist Marszałkowska Residential District. O amintire a acestui fapt si  dorința comunității locale de a “obține băiatul înapoi” (sculptura a fost revendicat de Muzeul Național din 1992) a devenit punctul de sprijin al unei serii de acțiuni situate între intersele vieții de zi cu zi și spectacole artistice.

Prezentarea acestor lucrări în Kiev, desprinse din mediul pe care le-a inspirat, expoziția de cinci piese pe un fundal ridică o întrebare, care este la fel de productiva ca si problematică pentru arta contemporană și practica “situs-specifică”. Există o tensiune între logica de efect artistic bazata pe context și contextul instituțional în care funcționează arta. Primul este tangibil inevitabil, în timp ce acesta din urmă urmărește să universalizeze arta separând-l din mediul său original, pentru a comunica unui public secundar.

In acest spatiu imaginar, artistul devine un super-erou sensibil, care descoperă potențialul de schimbare inerenta în realitate. Arta salvează bunurile comune din ignoranță, obiceiuri proaste, și lovește forțe externe. Pace, empatie, deschidere, și dorința de a coopera ar trebui să domnească aici. Instituțiile artistice se transformă în enclave de comunicare gratuită și educație informală pentru toată lumea. Expozițiile devin experimente care oferă viziuni sigure și inspirate ale viitorului. În același timp, realitatea nu dovedește că o astfel de noțiunea de artă contemporană este împărtășită. Dezvoltarea unui spațiu imaginar comun al artei relevante pentru publicul local, este mult mai usoar în teorie decât în  practică, politica de zi cu zi și incertitudinea existențială de a rula instituțiilor de artă non-statale devine invizibila cutia albastră a artei contemporane.

curatori: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Polonia), Lena Prents (Belarus / Germania), Anna Ptak (Polonia), Vladimir Us (Moldova)

artiști: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Polonia), Karol Radziszewski (Polonia), Alicja Rogalska (Polonia), Iza Tarasewicz (Polonia), Maja Bekan (Olanda)

curator de proiect: Anna Ptak (Polonia)

EN

On November 5, 2016, IZOLYATSIA (Kyiv, Ukraine) presents the exhibition Five Pieces on a Background. Summarising the collaborative project Blue Box. Common Places and Contemporary Artistic Practices between five international art institutions, the exhibition features site-specific works by artists from Poland and the Netherlands. The pieces were produced in 2016 in Kyiv, Chișinău, Minsk, Tbilisi, and Warsaw in accordance with the methodology devised for the Blue Box project. Partner organisations were represented by curators, who identified locally relevant issues on their behalf. Then, artists were invited to respond. The artworks thus produced became part of hosts’ programmes.

The ability to do art, as with any other practice, is based on situated knowledge. This fact, however, remains uncontested and hardly controversial. Different contexts of production and reception are rarely juxtaposed. This exhibition does exactly that. The common space of the exhibition allows us to revisit artistic responses to five different repositories of collective and contested knowledge. In Eastern Europe, these repositories include architecture, archives, common property, avant-garde heritage, and local community. Characteristically, these are often employed as the media in which art’s contemporary interest in re-imagining social environment is expressed. Artists participating in the exhibition articulated such knowledges by engendering possible subjectivities, both individual and organisational. We enter into a relationship with them through art—if we agree to this mediation.

Knight’s Tour by Iza Tarasewicz — whose sculptural practice is based on researching transformations of systems, movements, and balances—originates from the context of the Chess Palace in Tbilisi. Through the language of sculpture and choreography, Tarasewicz portrays a chess exercise in which a knight has to visit every single square on the board. The hard-coded abstract algorithm allows Tarasewicz to turn a building into a narrative machine that generates new events, new concept of space.

QAI/BY by Karol Radziszewski is the outcome of queries conducted in Minsk in search of testimonies of gay culture in Belarus. It represents yet another incarnation of his fictional institution, the Queer Archives Institute. This time, Radziszewski has not only gathered an (in)considerable number of documents, but has also actually created many of them. He queered works of Belarusian artists, made interviews and took portraits of the community, and invited artists to participate in the exhibition. Invisible (Belarusian Queer History), a consensual travesty of the work of Igor Savchenko, Invisible (1992-1994), is an excellent token of the series.

Alicja Rogalska carried out her performance Silence of Sources in Chișinău as part of the Public Space Days festival, organised by the Oberliht Association. Rogalska’s practice is driven by a constant search for collaborators, whose skills, along with her own work, can expose the political overtones of everyday life. While in the capital of Moldova, she decided (together with her hosts) to tackle the issue of water as a limited resource and visualise the way it articulates the problem of the commons.

Grupa Budapeszt, an artistic-curatorial collective comprising Igor Krenz, Michał Libera, and Daniel Muzyczuk, has worked on a remake of Dziga Vertov’s film Enthusiasm: Symphony of the Donbass (1931) into a PowerPoint presentation. This piece springs from irony towards works of art anchored in sociological research. Vertov’s avant-garde experiment and his editing theory are subjected to a playful deconstruction. Or rather—to a destruction. This is a work of translation which turns qualities of the image into statistical data.

Maja Bekan’s collaboration with a group of Warsaw activists revolved around Nude Boy (Kazik), a 1928 sculpture by Alfons Karny. Between 1969 and 1992, the sculpture was exhibited at the back of a building belonging to the socialist realist Marszałkowska Residential District. A recollection of this very fact and the local community’s desire to “get the boy back” (the sculpture was claimed by the National Museum in 1992) became the fulcrum of a series of actions perched somewhere in the interstices of everyday life and artistic performances.

Presenting these works in Kyiv, detached from the milieu that inspired them, the exhibition Five Pieces on a Background raises a question that is as productive as it is problematic for contemporary art and “site-specific” practice. There is a tension between the logic of context-based artistic effect and the institutional context in which art operates. The former is inescapably tangible, whereas the latter seeks to universalise art by divorcing it from its original environment in order to communicate to a secondary audience.

In this imaginary space, artist becomes a sensitive superhero, who discovers potential for change inherent in reality. Art rescues common goods from ignorance, bad habits, and impinging external forces. Peace, empathy, openness, and willingness to cooperate are supposed to reign here. Artistic institutions turn into enclaves of gratuitous communication and informal education for everyone. Exhibitions become experiments offering safe and inspiring visions of the future. Meanwhile, reality does not prove that such notion of contemporary art is shared. Developing a common imaginary space of art relevant for the local audience is much easier in theory than in actual practice. Everyday politics and the existential uncertainty of running non-state art institutions become the invisible blue box of contemporary art.

Curators: Valentina Kiselyova (Belarus), Nini Palavandishvili (Georgia), Daniel Muzyczuk (Poland), Lena Prents (Belarus/Germany), Anna Ptak (Poland), Vladimir Us (Moldova)

Artists: Grupa Budapeszt – Igor Krenz, Michał Libera, Daniel Muzyczuk (Poland), Karol Radziszewski (Poland), Alicja Rogalska (Poland), Iza Tarasewicz (Poland), Maja Bekan (Netherlands)

Project curator: Anna Ptak (Poland)

Project Partners:
Art and Its Time Foundation, Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle, Ў Contemporary Art Gallery, GeoAIR, IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives, Oberliht Young Artists Association, Polish Institute in Kyiv.

bluebox_partners

Organised by:
Art and Present Time Foundation.

art_and_present_time

Accompanying Programme and Implementation of the Exhibition: Mykhailo Glubokyi, Tetyana Filevska, Oksana Sarzhevska.
Exhibition Architecture:
Oleksandr Burlaka
“Blue Box” Graphic:
Moonmadness (Dagny Nowak and Daniel Szwed)
Production and Coordination of the “Blue Box” Project:
Aleksandra Biedka
Media Communication, PR:
Oleksandr Vynogradov

The exhibition is being organised under the project Blue Box, co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

mkidn_logoeng-mono

The project has been initiated by the Re-Directing: East Curatorial Residency of the A-I-R Laboratory/CCA Ujazdowski Castle in 2015.

re_directing_air_cswBLUE BOX / CHIOȘC AIR: Tăcerea Izvoarelor / Silence of Sources – performance, 21 septembrie 2016, ora 17:00

14362563_1853879398182613_9055690316631180753_o

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

21 septembrie 2016, ora 17:00 – 18:00
Tăcerea Izvoarelor – performance de Alicja ROGALSKA [PL]
locație: în fața Parlamentului Republicii Moldova 
(bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 105, Chișinău)

APA este un bun comun, însă noi o tratăm ca o marfă. Mai mult decât atât, nu toți oamenii din Chișinău au acces gratuit la APĂ. Cu toate acestea, noi nu vorbim despre această problemă. Este ca și cum am fi luat APĂ în gură.

Te interesează problema APEI? Vino și ia parte într-un acțiune artistică propusă de Alicja ROGALSKA din Polonia.
Tot ceea ce trebuie să faci este să iei APĂ în gură și s-o duci dintr-un loc în alt loc.
Acțiunea artistică va fi documentată cu mijloacele foto și video. Toți participanții vor primi o copie a materialelor, iar după eveniment vor fi invitați la o mică petrecere cu mâncare și băutură.

Performance-ul va fi urmat de o proiecție de lucrări de artă video ale Alicjei ROGALSKA la Apartamentul Deschis (str. București 68/1, Chișinău), începînd cu ora 20:00.

Alicja ROGALSKA este o artistă născută în Polonia și stabilită în Londra. Practicile ei artistice sunt interdisciplinare și cuprind atît cercetare cît și producere, cu un focus pe structurile sociale și subtextele politice ale cotidianului. În mod deosebit proiectele ei țin de un context care implică participare, creare de situații și colaborări cu alți oameni. Aceste evenimente și momente efemere acționează ca catalizatori pentru a pune la îndoială, a imagina, a reflecta și a testa în mod colectiv diferite căi de a fi împreună. Fiind adînc rădăcinate în context, lucrările ei au scopul de a ocupa spațiul dintre ceea ce există și ceea ce ar putea fi. Alicja a făcut studii de master în Arte la Colegiul Goldsmiths, Universitatea din Londra (2011) și un master în Studii Culturale, Universitatea din Varșovia (2006). Recent a fost în rezidență la MeetFactory în Praga și beneficiază de bursa Artsadmin 2016-17, destinată artiștilor care practică performance-ul contemporan.

Acest performance este organizat în cadrul proiectului Blue Box, drept parte a Zilelor Spațiului Public (ediția a 2-a) și a programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC AIR susținute de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune. Eveniment co-finanțat de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național al Republicii Polonia.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC AIR de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

EN
– – – – -

September 21, 2016, 5 – 6 pm
Silence of Sources – performance by Alicja ROGALSKA [PL]
in the front of the Parliament of Republic of Moldova (105, Stefan cel Mare Boulevard, Chisinau)

WATER is a common good but we treat it as a commodity. Moreover not everyone in Chisinau has free access to WATER. Yet, we don’t speak about the issue. It’s as if we put WATER in our mouths.

Are you concerned about THE WATER problem? Come and take part in a group performance initiated by the Polish artist Alicja ROGALSKA.

All you will be asked to do is to take some WATER in your mouth and carry it from one place to another.

The action will be documented using photography and video. All participants will receive a copy of documentation and will be invited for food and drinks after the performance.

The performance will be followed by a screening of the video works of Alicja ROGALSKA at Flat Space (68/1 Bucuresti str., Chisinau) starting with 8 pm.

Alicja ROGALSKA is a Polish-born artist based in London. Her practice is interdisciplinary and encompasses both research and production with a focus on social structures and the political subtext of the everyday. She mostly works in context on projects that involve participation, creating situations and collaboration with others, brought to the project for their particular skill or expertise. These events and ephemeral moments act as catalysts for collective questioning, imagining, reflecting and testing different ways of being together. Being both rooted in a context and speculative, her projects aim to occupy the space between what already exists and what is possible. Alicja graduated with an MFA in Fine Art from Goldsmiths College, University of London (2011) and an MA in Cultural Studies from the University of Warsaw (2006). She was recently an artist in residence at MeetFactory in Prague and is a recipient of Artsadmin Bursary 2016-17 for artists working in contemporary performance.

This performance is organized in the frame of Blue Box project as part of Public Space Days program (2nd edition) and of the KIOSK AIR residency program that are supported by the European Cultural Foundation in the frame of the Connected Action for the Commons project. Co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK AIR artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

Connected_action_logo_logo_black_small

mkidn_logoeng-monoCHIOȘC AIR: Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All ? 17 septembrie 2016, ora 10:00

gotiu-web

RO
– – – – -

17 septembrie 2016, ora 10:00 – 13:00
Turul Corupției – De la Zelionîi la Plahotniuc sau The Winner Takes It All?
Tur ghidat de Mihai GOȚIU [RO] prin Chișinău

punctul de întîlnire: Bulevardul Ștefan cel Mare, nr.4

”Câștigătorul ia totul! Evident, el și Doamna Thatcher aveau mai multe lucruri în comun decât faptul că, amândoi, nu arătau prea bine în treninguri”. Așa îl prezintă britanicul Tony Hawks pe Valeri Rotari ”Zelionîi”, în Tenis cu molodovenii. Pentru cei (foarte) tineri, Zelionîi e unul dintre celebrii hoți în lege ai Chișinăului. Asasinarea lui Zelionîi și scăderea influenței hoților în lege nu a schimbat, însă, și regula la Chișinău: The Winner Takes It All. Voronin (tatăl și fiul) au continuat-o, iar Plahotniuc pare să o desăvârșească.

Urmele lăsate de cei care în ultimele decenii au dobândit averi fabuloase sunt numeroase în Chișinău. Unele sunt vizibile și sfidează bunul simț prin monumentalismul lor, altele sunt păstrate de mentalul colectiv. Sâmbătă, 17 septembrie, începând cu ora 10.00 AM, inaugurăm un Tur al Corupției, ca un prim pas pentru realizarea unei Hărți a Corupției. Astfel, măcar în parte vom recupera ceea ce ne-a furat corupția, transformând-o într-un ”bun comun” pe care îl valorificăm turistic, atât pentru locuitorii Chișinăului, cât și pentru vizitatori.

Și pentru că ne interesează corupția nu doar cum e în realitate, ci și cum este percepută în societate, vă așteptăm la acest prim Tur al Corupției, cu propriile voastre povești despre oameni și locuri care au legătură cu corupția din Chișinău și Moldova. Gândiți-vă că împreună realizăm un uriaș insectar – avem și noi exemplarele noastre, dar le așteptăm și pe ale voastre!

Ghidul primei ediții a Turului Corupției este Mihai Goțiu, jurnalist, scriitor și activist român, coordonatorul platformei anti-corupție și de implicare civică România Curată, organizator și promotor al mai multor tuturi similare la Roșia Montană, Cluj, București, Iași, Timișoara, Craiova, Constanța.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC AIR de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

– – –

Acest tur face parte din programul de evenimente https://zilelespatiuluipublic.wordpress.com/2016-2/CHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea / KIOSK AIR: The street through the eye of Barabancea, 1 septembrie 2016, ora 19:00

strada

- – – scroll down for English – – -

CHIOȘC AIR: Strada prin ochiul lui Barabancea

1 septembrie 2016, ora 19:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Mihai BARABANCEA, artist visual român, ia parte la programul de rezidență artistică CHIOȘC urmînd să participe la expoziția „dreptul la PARCare”, care va fi vernisată pe 15 septembrie 2016 în cadrul Zilelor Spatiului Public (ediția a II-a) în Chișinău. Mihai va prezenta lucrările sale recente realizate în București și Chișinău, și va vorbi despre viitoarele sale proiecte.

„Interesul meu legat de mediul artistic a început la finalul anilor 90’ cînd am fost implicat în primele mișcări de graffiti din România. Astfel am devenit interesat de personaje neconvenționale, de arhitectură urbană și locuri neobișnuite, autentice românești. Am făcut tranziția de la street art la fotografie din necesitatea de a-mi documenta lucrările.
Mă focusez acum pe fotografie, video, instalații și performance. Toate acestea au ca element comun mediul urban cu personajele sale emblematice, carismatice. Subiecții sunt oameni neobișnuiți pe care îi întîlnesc în călătoriile mele. Acestea definesc strada și dau identitate locurilor respective. Felul în care fotografiez vine din necesitatea de a contracara estetica vizuală actuală. Am încetat să fac pură documentare /arhivare și am ajuns să interacționez cu subiecții folosind camera de fotografiat ca și mediator între personaj și artist. În fața camerei, personajele devin peformative ducînd pînă la exhibitionism. Ca mediu de stocare al imaginilor mă focusez pe albume de fotogafie. După lungi documentări și experiențe inedite am reușit să asamblez un album foto premiat.”

intrare liberă

CHIOȘC AIR – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.
- – -
Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană

EN
– – – – -

CHIOȘC AIR: The street through the eye of Barabancea

1st of September 2016, 7 pm
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
103, Al. Sciusev str., Chisinau

Mihai BARABANCEA, Romanian visual artist, is taking part in KIOSK artist in residency program organized in connection to „right to the PARKing exhibition” that will open on September 15, 2016, during Public Space Days (2nd edition) in Chisinau. Mihai will speak about his recent works realized in Bucharest and Chisinau, and will present his future projects.

„My interest in art-making grew out of my involvement in the beginnings of the street art movement in Romania, being part of some of the first graffiti and urban art projects in the late 90s. I guess it is from those early beginnings that my interest into unconventional characters and spaces of the urban environment emerged. At the time I did not realize that what we were making was art. The conscious realization of the artistic drive came much later when I had finally made the transition from street art to photography and film.
My current work encompasses photography, experimental film and installations which have as recurrent subject the urban environment and its socially excluded communities. The subjects are people I meet in my everyday journeys into the city who nevertheless take part in defining our current urban values and culture.
The development of my artistic expression over time came not as much from changing the subjects of my work, but rather in the perspective taken on these subjects and also from the way I use the artistic medium – the camera. Thus gradually I have switched from a purely documentary view on the subjects using the camera as a capturing tool to an interactionist approach, whereby the photographies incorporate elements of performance and the camera is used as a two-sided interactive tool for both artist and subject.”

free entrance

-

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

- – –
This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Connected Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF).

Connected_action_logo_logo_black_smallMonument pentru un Cîine Comunitar / Monument for a Community Dog, 5 mai 2016, ora 18:00

DSC_0558cut_edit_web

- – – читайте ниже на русском – – -
- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monument pentru un Cîine Comunitar de Martin ZET [CZ] și Laboratorul de arhitectură MIEZ (Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC) [MD] – prezentare

5 mai 2016, ora 18:00
Colina Pușkin, Chișinău (intersecția străzilor Colina Pușkin și Bună Vestire)

În cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET împreună cu Ina BOROZAN și Andrei VATAMANIUC (membrii Laboratorului de arhitectură MIEZ, au elaborat dintr-un material provizoriu o machetă 1:1 a Monumentului pentru un Cîine Comunitar, care urmează a fi instalată joi, 5 mai 2016, cu începere de la ora 18:00 în scuarul Colina Pușkin, care se află în Chișinău, la intersecția str. Colina Pușkin cu str. Bună Vestire.

Instalarea machetei are drept scop prezentarea conceptului monumentului și lansarea unei platforme de discuții despre tema animalelor fără adăpost din Chișinău. La discuție vor participa autorii proiectului.

Lucrarea a fost concepută sub forma unui mesaj critic adus societății antropocentrice, din care rezultă și forma sa estetică – un cap de cîine urcat pe un pedestal, după modelul monumentelor dedicate unor personalități de vază, instalate la indicația autorităților, pe care le găsim deja în oraș – gîndită astfel încît să-i confere puterea nu doar pentru a sensibiliza locuitorii privind problema animalelor fără adăpost, dar și de a schimba modul de percepere a animalelor în sine, ființe similare nouă.

Datorită faptului că problema animalelor fără adăpost va fi „plasată” pe un pedestal, aceasta îi va conferi importanța necesară în vederea obținerii unei vizibilități mai mari. Prin aducerea în discursul public a problemei animalelor fără adăpost, monumentul face indirect trimitere și la problema oamenilor străzii, care sunt adesea asociați cu imaginea unui cîine, iar poziționarea sculpturii la nivelul ochilor conferă demnitate oamenilor și animalelor străzii laolaltă, anihilînd privirea dominantă a omului care-i privește de sus în jos.

– – –

Monumentul pentru un Cîine Comunitar este realizat în cadrul programului de rezidență artistică CHIOȘC, în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București:
http://www.czech-it.ro/

IMG_3689_edit-2_web

RU
– – – – -

Памятник общественной собаке

5 мая 2016, в 18:00
Пушкинская горка (ул. Colina Pușkin / Bună Vestire, Кишинев)

В рамках творческой резиденции CHIOȘC (programului de rezidență artistică CHIOȘC) чешский артист Мартин ЗЕТ вместе с Инной БОРОЗАН и Андреем ВАТАМАНЮК (членами Архитекторской лаборатории MIEZ) выполнили предварительный макет 1:1 памятника общественной собаки, который должен быть установлен в четверг, 5 мая 2016, в 18:00 в сквере Пушкинской горки. Установкой этого макета художники представляют концепт памятника и запускают платформу обсуждений о бездобных животных Кишинева. В обсуждении примут участие авторы проекта.

Работа была задумана в форме критического послания антропоцентрическому обществу, из чего вытекает и эстетическая форма памятника: собачья голова на пьедестале, по типу памятников выдающимся личностям, установленным в городе по указке властей. Памятник выполнен специально так, чтобы указать жителям на проблему бездомных животных, а также чтобы изменить отношение к животным в общем.
Благодаря тому, что проблема бездомных животных будет воздвигнута «на пьедестал», это сделает тему более заметной. Тема уличных животных одновременно будет напоминать и о проблеме бездомных людей, которых часто ассоциируют с собаками. Установление памятника на уровне глаз придает достоинства как уличным животным, так и бомжам, сводя таким образом на нет высокомерие, с которым обычно смотрят на этих существ.

– – –

Памятник общественной собаке выполнен в партнерстве с примэрией Муниципия Кишинэу, проект поддержан Чешским Культурным центром в Бухаресте и Европейским Культурным Фондом в рамках проекта Collective Action for the Commons.

EN
– – – – -

Monument for a Community Dog, developed by Martin ZET [CZ] and The Architecture lab MIEZ (Ina BOROZANAndrei VATAMANIUC) [MD]

May 5, 2016, 6 pm
Colina Pushkin (Colina Pushkin str. / Buna Vestire str., Chisinau)

In the frame of the KIOSK artist-in-residence program, the Czech artist Martin ZET, together with Architecture lab MIEZ (Ina BOROZAN and Andrei VATAMANIUC ), developed the model of a Monument for a Community Dog. This model will be presented on Thursday, May 5th 2016 at 6 pm at Colina Pushkin Square in Chisinau, on the intersection of str. Colina Pushkin and str. Bună Vestire.

During this event the concept of the Monument for a Community Dog will be presented and there will be a platform for discussion about the condition of street animals in Chisinau. The authors of the project will participate in the discussion.

The artwork was conceived as a critical message directed towards our anthropocentric society, from which resulted its aesthetic form of a head of a dog that is stepped on a plinth, in a similar fashion to the monuments dedicated to renowned people that are commissioned by the local authorities. The Monument itself aims to sensitize people on the issue of street animals and also to change our perception of the animal itself – as beings that are just like us.

The problem of homeless animals will be thus “placed” on a pedestal, offering importance to this issue and making it more visible. The Monument makes an indirect reference to the issue of homeless people who are often associated with the image of a stray dog, while positioning the sculpture at eye level dignifies the homeless people and stray animal and disrupts the dominant top-down position of humans.

– – –

The Monument for a Community Dog is realized in the frame of KIOSK artist-in-residence program as part of  Collective Action for the Commons project: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action, supported by European Cultural Foundation. Additionally the project is supported by the Czech Cultural Centre in Bucharest: http://www.czech-it.ro/.

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-Centrul-Ceh-color_webCHIOȘC AIR: Martin ZET – prezentare de artist & proiecție / KIOSK AIR – artist talk & screening, 26 aprilie 2016, ora 18:00 / 20:00

welome3_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

În cadrul programului de rezidență pentru artiști CHIOȘC, artistul ceh Martin ZET se va afla la Chișinău timp de 3 săptămîni pentru a produce o lucrare în spațul public al orașului. Cu această ocazie vă invităm să-i vedeți lucrările și să-l cunoașteți personal.

26 Aprillie 2016, ora 18:00
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – prezentare de artist
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

„Prezentarea va fi bazată pe un interviu acordat unei reviste din Shanghai în 2015”.

26 aprilie 2016, ora 20:00
VIDEOCHIOȘC

Apartamentul Deschis
str. București 68/1, Chișinău

Welcome (Bine ați venit)
2016 / 16:00 min

„Am aterizat în aeroportul din Praga cu o întîrziere de 14 ore. 28 martie, la amiază. Autobuzul s-a oprit peste 2 stații și după o pauză a deschis ușile lăsînd oamenii să iasă. Am juns abia la terminaul 3, unde aterizează doar avioanele private și politicienii. După ce am mers vreo 5o metri m-am pomenit în centrul unei intersecții de străzi înconjurată de steaguri, fapt care-mi reamintea de vremurile cînd am fost un școlar, care trebuia să meargă la școală și să salute sosirea lui Leonid Ilici Brenjnev.”

Neberys (Planul de cer)
2006 / 23:56 min

Neberbys sau planul de cer, este un scurt video care privește în sus spre cer, deasupra catedralei St. Vitus – într-o direcție opusă planului de sol.”

‘intrare’ liberă

– – –

Înregistrarea video a prezentării: https://vimeo.com/171581648

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului. Programul CHIOȘC este susținut de Fundația Culturală Europeană în cadrul proiectului Conectînd Cultura, Comunitățile și Democrația, și de Ministerul Culturii.

http://chiosc.oberliht.com/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Adițional proiectul este susținut de Centrul Cultural Ceh din București: http://www.czech-it.ro/

neberys3_web

EN
– – – – -

In the frame of the KIOSK artist in residency program Martin ZET, a Czech artist, will spend 3 weeks in Chisinau working on project for public space. We invite you to discover his works and to get to know him personally on Tuesday, April 26, 2016, starting with 6 pm.

April 26, 2016, 6 pm
Shanghai – Martin ZET
[CZ] – artist talk
Zpace (The House of Gubernial Zemstva)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

“Presentation of my work based on the interview made by one Shanghai magazine.”

April 26, 2016, 8 pm
VIDEOKIOSK

Flat Space
Bucuresti str. 68/1, Chisinau

WELCOME
2016 / 16:00 min

“I landed in Prague with 14 hours delay. Noon, March 28. Shuttle bus took me some 2 stops and stopped, after while opened the doors and let the people go out. We got only to terminal 3, which is used only for private planes and politicians. I walked some 50 meters and got to the center of the crossroad surrounded by flags – so uch reminding me when as a pupil I had to go with my school and welcome arrival of Leonid Ilyich Brezhnev.”

NEBERYS (Bottom-view)
2006 / 23:56 min

“Ground plan of the Cathedral of St. Vitus recorded from the opposite direction.”

free “entrance”

- – -

Video recording of the presentation: https://vimeo.com/171581648

- – -

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today. The KIOSK program is supported by the European Cultural Fundation in the frame of Connecting Culture, Communities and Democracy project and by the Ministry of Culture.

http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/connected-action. Additionally, the project receives support from the Czech Cultural Centre in Bucharest:  http://www.czech-it.ro/

mcrm_web

Connected_action_logo_logo_black_small

logo-Centrul-Ceh-color_webCHIOȘC AIR: Mă voi gîndi la asta deseară. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile / I’ll Think About It Tonight. An artistic exploration of Chisinau in 7 days, 25 martie 2016, ora 18:00

cosmos_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

“Mă voi gindi la asta deseară”. O explorare artistică a Chișinăului în 7 zile
25 martie 2016, ora 18:00-20:00
Zpațiu (Casa Zemstvei Guberniale)
str. Al. Șciusev 103, Chișinău

Între 18 și 25 martie, un grup de studenți și lectori de la Univeristatea de Arte din Zurich, Departamentul Artă și Media, au explorat Chișinăul în colaborare cu studenții Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău și membrii Asociației Oberliht.

Expoziția prezintă rezultatele unei cercetări de o săptămînă și schimb prin medii, abordări și atitudini artistice diverse. Cu trecutul și prezentul său divers și complex, cîteodată confuz, cu poziția sa intermediară între Europa de Est și Vest și un aspect urban atît de bogat în detalii, Chișinăul în mod natural se oferă unei explorări multifocale și experimentale prin artă.

Unicul principiu de ghidare al proiectul a fost de a nu ezita de a concepe o idee și a o realiza în mod rapid, improvizat și spontan: reflecție în acțiune. Prin urmare, expresia „Mă voi gîndi la asta deseară” a fost des auzită fie că discuția era despre Chișinău sau alte lucruri, artă sau expoziția de la final – nici un moment de întrerupt, nu e timp de pierdut! Lucrările artistice care au fost produse în acest fel se preocupă printre altele de particularitățile arhitecturale, cazinou-uri și anunțuri publicitare comerciale, terenuri de joacă locale și viața din interiorul hotelului Cosmos.

lucrările au fost realizate de: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Sasha Tracenco, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc

curatori: Jörg Scheller și Jyrgen Ueberschär

sfaturi și sprijin: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprînceană, Philip Orlov și Alexandra Martîniuc, Liselotte van Vliet și Duszan Augustyn.

Expoziția a fost organizată cu sprijinul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, Universitatea de Arte din Zurich și Fundația Culturală Europeană, în cadrul programului
Aproprierea prin Artă a Spațiului Public.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

EN
– – – – -

“I’ll Think About It Tonight”. An artistic exploration of Chisinau in 7 days
March 25, 2016, 6pm-8pm
Zpace (Casa Zemstvei Guberniale)
Al. Sciusev St. 103, Chisinau

From March 18 to March 25, a group of students and lecturers from the Zurich University of the Arts, Department of Arts and Media, explored Chisinau in collaboration with the Academy of Music, Theatre and Fine Arts Chisinau and Oberliht Association.

This exhibition presents the results of the week-long research and exchange through various media, approaches, and artistic attitudes. With its diverse, complex, and sometimes confusing past and present, its intermediate position between western and eastern Europe, and its cityscape so rich in detail, Chisinau naturally lends itself to multifocal, experimental explorations through the arts.

The only guideline of the project was not to hesitate, to grasp an idea, and to realize it in a fast, if improvised and spontaneous way: reflection-in-action, as it were. Thus the sentence “I’ll think about it tonight” was often heard whenever talk was of other things than Chisinau, art, and the exhibition–no time to interrupt, no time to lose! The artworks that were produced in this way deal with, among others, architectural particularities, casino and commodity advertisements, local playgrounds, and the inner life of hotel Cosmos.

with works by: Jeroen Bessems, August Blum, Annahita Brooks, Céline Brunko, Svetlana Buerki, Irma Hirsl, Naum Hirsl, Tina Reden, Mia Spindler, Bruno Stebler, Nina Tshomba, Alexandra Martîniuc, Andrea Zimmermann, Vera Zurbrügg, Alexandra Martîniuc.

curated by Jörg Scheller & Jyrgen Ueberschär

advice and support by: Vladimir Us, Lilia Nenescu, Anastasia Palii, Vitalie Sprinceana, Philip Orlov and Sasha Tracenco, Liselotte van Vliet and Duszan Augustyn.

Exhibition organized with the support of the Academy of Music, Theatre and Fine Arts in Chisinau, Zurich University of the Arts and the European Cultural Foundation in the frame of the
Appropriation of public space through art project.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

Connected_action_logo_logo_black_small

Logo-FAP

zhdk_logo_DeutschEnglisch_editCHIOȘC AIR: Ovidiu ANTON – Monumentul Nimănui / KIOSK AIR: Ovidiu ANTON – Monument for Nobody, 31 octombrie 2015, ora 12:00

ovi

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

Monumentul Nimănui – un proiect de Ovidiu ANTON [AT]
31 octombrie 2015, ora 12:00
Parcul Zaikin (intersecția str. Sf. Andrei / Iv. Zaikin, Chișinău)

În contextul dezbaterii în desfășurare cu privire la transformările radicale pe care le-a suferit spațiul public din Chișinău (un element important al infrastructurii democratice, esențial pentru exercitarea drepturilor și libertăților), una din problemele actuale semnalată de comunitatea artistică din Chișinău este legată de Bulevardul Cantemir, proiectat în anii ’70 de către sovietici, dar neconstruit încă. La două decenii de cînd Republica Moldova și-a proclamat independența față de Uniunea Sovietică acesta rămîne încă înscris în Planul Urbanistic General al Chișinăului, amenințînd prin existența sa zeci de monumente din zona istorică a orașului, trama stradală veche, mii de locuitori care vor trebui relocați în urma construcției sale.

Pornind de la această premisă Asociația Oberliht și-a propus drept scop să dezvolte o rețea de spații publice de-a lungul axei imaginare ale Bd. Cantemir, regîndind acest proiect de planificare urbană. Între 2012-2015 a fost organizată o serie de evenimente participative, implicînd locuitorii Chișinăului, prin deschiderea unor noi spații publice pentru cultură și angajare civică în zona în care era planificată construirea Bulevardului Cantemir (Parcul Zaikin aflat la intersecția străzilor Sf. Andrei și Iv. Zaikin fiind unul din aceste spații).

Unul din puținele spații verzi din zona istorică, aflat la marginea centrului vechi (cîndva fiind cunoscut drept unul dintre cele mai periculoase cartiere) și caracterizat prin abandon și delăsare atît din partea autorităților cît și a locuitorilor, Parcul Zaikin riscă să dispară în umbra intereselor imobiliare. Odată reabilitat, Parcul ar putea răspunde unor nevoi vitale pe care le au locuitorii urbei, printre ei copii și părinți, tineri și oameni în vîrstă.

Asociația Oberliht l-a invitat pe Ovidiu Anton, un artist stabilit la Viena, să participe la acest proiect de lungă durată și să dezvolte o lucrare artistică prin implicarea comunității locale. El a decis să solicite localnicilor să contribuie cu materiale pentru monumentul pe care îl planifică să-l instaleze în parc.
Va fi un monument dedicat nimănui, referindu-se astfel la toate persoanele din oraș care încearcă să îmbunătățească calitatea vieții în mediul urban (de ex. locuitorii din preajma parcului Zaikin), care scriu petiții cu scopul de a schimba situația din interiorul parcului și împrejurimile lui, dar care nu sunt recunoscuți și a căror voci nu sunt luate în considerație de către reprezentanții puterii.

– – –

CHIOȘC – program de rezidență pentru artiști
Programul CHIOȘC de rezidență pentru artiști încurajează crearea unor lucrări noi, produse în raport cu contextul și realitățile locale. El oferă posibilitatea de a explora diferite probleme ce se referă la situația Moldovei în general și de a analiza procesele care modelează astăzi spațiul public al Chișinăului.

http://chiosc.oberliht.com/air

Acest eveniment este parte a programului de rezidență artistică CHIOȘC organizat în cadrul proiectului Acțiune Colectivă pentru Bunurile Comune, susținut de Fundația Culturală Europeană: http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Adițional proiectul este susținut de Forumul Cultural Austriac din București.

material

EN
– – – – -

KIOSK AIR: Monument for Nobody by Ovidiu ANTON [AT]
October 31, 2015, 12 am

Zaikin Park (intersection of Sf. Andrei & Iv. Zaikin streets, Chisinau)

In the context of various debates related to radical transformation of the public space in Chisinau (an important piece of democratic infrastructure, essential for freedom of epression, movement and other civic rights), one of the issues raised by the artistic community in Chisinau was the construction of Cantemir Boulevard. Designed in the 1970s by Soviet architects, the Boulevard, was only partially built. Remaining on the official Chisinau General Urban Plan two decades after the dissolution of the Soviet Union and Moldova’s independence, it threatens with demolition many important architectural monuments, the network of old streets and with relocation of thousands of inhabitants, in case it will be built.

Taking this as a starting point Oberliht Association decided to design a network of public spaces to be developed along the imaginary axis of Cantemir Boulevard, proposing some changes in the urban plan. Between 2012-2015 were organized a series of participatory art events, involving Chisinau inhabitants, aiming to open new public spaces for culture and civic engagement in the areas where Cantemir Boulevard had been planned to be built (Zaiking Park, situated at the intersection of Sf. Andrei and Iv. Zaikin streets being one of them).

One of the few green spaces from the historical area, The park is situated at the edge of the old center, once known as one of the most dangerous districts. Characterized by abandonment and decay, it has threatened to disappear into the shadow of real estate interests. Once rehabilitated, the park could fulfill some vital needs of the city’s residents, including children and parents, youth and elderly people.

Oberliht Association invited Ovidiu Anton, an artist based in Vienna, to be part of this long term project and to develop an artistic work with participation of the local community. He decided to ask the locals to contribute with materials for a monument, which he plans to install in the park.
It will be a monument for nobody refering to all those individuals in that city that are trying to improve the quality of their life in urban environment (for ex. the people living around Zaikin Park), who are writing petitions aiming to change the situation in and around the park, but who are not recognized and whose voices are not really taken into account by the representatives of power.

– – –

KIOSK AIR program
KIOSK artist in residency program encourages creation of new work in relation to the local context and reality. It offers the opportunity to explore various issues that relate to Moldova’s situation in general and to analyze the processes that shape Chisinau’s public space today.

http://chiosc.oberliht.com/air

This event is part of KIOSK AIR program and is organized in the frame of the Collective Action for the Commons project, supported by the European Cultural Foundation (ECF): http://www.culturalfoundation.eu/thematic-focus/. Additionally, the project receves support from the Austrian Cultural Forum in Bucharest.

Connected_action_logo_logo_black_big_webVIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse / VIDEOKIOSK: Martin ZET – proposed works, 29 septembrie 2015, ora 20:00

Screen1-web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: Martin ZET – lucrări propuse

29 septembrie 2015, ora 20:00
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Martin Zet e un renumit artist contemporan ceh, lucrările căruia cuprind sculptură, performance, poezie, desene marine, activitate editorială, video și fotografie. Lucrările lui, efectuate și expuse peste tot în lume, sunt descrise ca fiind extrem de personalizate și pline de umor cripat, Zet fiind posesorul unei stări a absurdului fin redată.

biografie: Martin Zet e o ființă fără cv

Read moreVIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc / VIDEOKIOSK: Moldovan Videoart and Experimental Films Selection, 22 septembrie 2015, ora 20:30

002_web

- – – scroll down for English – – -

RO
– – – – -

VIDEOCHIOȘC: O selecție de Artă Video și Film Experimental moldovenesc din Arhiva TV ALTE ARTE

22 septembrie 2015, ora 20:30
APARTAMENT DESCHIS
str. București 68/1, Chișinău

Compilația cuprinde lucrări ai artiștlor din Moldova, realizate în diferite perioade, care reprezintă contribuția lor artistică la completarea emisiunii ALTE ARTE, produse de Centrul pentru Artă Contemporană, Chișinău KSAK, în parteneriat cu proiectul Relations, Berlin. ALTE ARTE este un program dedicat practicilor artei contemporane, cu un cronometraj de 30 min., difuzat de două ori pe lună la TV Moldova 1, în perioada 2003-2007: https://vimeo.com/channels/227001/videos
Au fost selectate lucrări din compartimentele STUDIO și GALERIA ALTE ARTE.

Read more 
© Chiosc